Firma

Właścicielem Super Krak S.A. jest JB Property Group Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTÓW- RODO

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zamieszczamy informację o sposobach oraz zasadach przetwarzania danych osobowych na stronach naszego serwisu.

1.         Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Super Krak S.A. z siedzibą w Krakowie,
adres: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków,
telefon (12) 61 64 108, e-mail: sekretariat@superkrak.com.pl

2.         Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych:
Super Krak S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach umów,
•           na mocy Art. 6 ust. 1 lit b RODO, m.in. z tytułu:
- realizacji usług sprzedaży nieruchomości;
- realizacji usług wynajmu i dzierżawy nieruchomości;
- realizacji usług zarządzania nieruchomościami,
•           na mocy Art. 6 ust. 1 lit c i f RODO, z tytułu:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, m.in.: obowiązku archiwizacyjnego lub wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
- ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź praw związanych z wykonywaniem umów, stanowiących prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych,
- konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora Danych Osobowych, m.in. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w oznaczonych strefach publicznych - wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

3.         Obowiązek podania danych osobowych:
Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług Administratora Danych Osobowych.

4.         Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:
  • pracownikom i współpracownikom Administratora Danych Osobowych, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania i ochrony),
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5.         Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Super Krak S.A. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

6.         Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Super Krak S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele związane z archiwizacją i rozstrzyganiem ewentualnych, wzajemnych roszczeń.
Dane przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego w strefach publicznych siedziby Administratora Danych Osobowych są automatycznie nadpisywane i przechowywane w okresie do 7 dni, po czym następuje ich usunięcie, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postepowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

7.         Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełniania danych niekompletnych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.         Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

9.         Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6  ust.1 lit.a  RODO,  w celu kierowania informacji o ofertach:
Super Krak S.A. w Krakowie oferuje bieżące i bezpośrednio skierowane do Pani/Pana powiadamianie o zakresie usług, ofercie lub promocjach, przy czym niezbędne będzie wyrażenie w tym celu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażenie zgody może nastąpić poprzez stronę interentową oraz w wersji tradycyjnej w siedzibie Firmy. Do formularza zgody zawsze dołączana jest szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o możliwości jej cofnięcia (adresem do odwołania zgdy jest : inspektor@superkrak.com.pl
Super Krak S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji, czy przed skorzystaniem z usług lub z oferty Super Krak S.A.